حمیدرضا متقیانHamidreza Motaghian

Agile Product Manager | IT Business Analyst | Full-Stack Web Developer (PSPO, CSM, MCP)

حمیدرضا متقیان

مدیر محصول نرم افزار | تحلیلگر کسب و کار IT | توسعه دهنده فول اِستَک وب

تحصیلات:

  • کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیکی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی +)
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر – گرایش تکنولوژی نرم افزار (دانشگاه شیراز +)
  • کاردانی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار (دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی +)

خلاصه:

  • +۸ سال راهبری و مدیریت پروژه ها و محصولات نرم افزاری
  • +۱۱ سال تحلیل و توسعه کسب و کار تکنولوژی اطلاعات
  • +۱۴ سال توسعه برنامه های کاربردی و سفارشی تحت وب

مهارت ها:

  • راهبری، مدیریت و تحلیل کسب و کار پروژه ها و محصولات نرم افزاری
  • توسعه Front-End و Back-End برنامه های تحت وب
  • تدوین مدل توسعه کسب و کار الکترونیکی و راهکارهای خلق ارزش

مدارک بین المللی:

+Professional Scrum Product Owner –
+Certified Scrum Master –
Microsoft Certified Professional

PSPO-HamidrezaMotaghian

CSM-HamidrezaMotaghian